Policy för Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Öhnellbyggens policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är åtaganden från företagets ledning och för hela verksamhetens samtliga projekt. Våra policys styr på ett övergripande sätt hela verksamheten.

Kvalitetspolicy
I vår verksamhet utgår vi från kundens behov. Vi styr, följer upp och förbättrar vår verksamhet för att leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar.

Miljöbild - maskrosMiljöpolicy
I vårt miljöarbete verkar vi för en hållbar samhällsutveckling genom att minska användandet av miljöfarligt material och använda byggmaterial med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi Minskar avfallet genom att källsortera och återanvänder material när detta är möjligt, Vi engagerar anställda och UE att verka för dessa utfästelser.

Arbetsmiljöpolicy
Företagets viktigaste uppgift när det gäller verksamhetens arbetsmiljö är att vidta åtgärder som direkt säkerställer hälsa och säkerhet för medarbetarna.
Målet för arbetsmiljöarbetet skall vara att skapa arbetsplatser som är effektiva och som ger den enskilde medarbetaren säkerhet, trivsel och hälsa.